دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1388 
4. چشمِ خروس

صفحه 55-74

علی اکبر احمدی دارانی؛ اکرم هراتیان