دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1390 
4. بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 57-78

مهدخت پورخالقی چترودی؛ سارا فرضی


8. زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی

صفحه 143-166

علیرضا محمدی کله سر؛ محمدکاظم یوسف پور؛ محمدعلی خزانه دارلو