دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1387 
8. غم غربت در شعر معاصر

صفحه 155-180

یوسف عالی عباس آباد