دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1387 

مقاله پژوهشی

1. آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی

صفحه 1-24

محمدحسین کرمی؛ محمدحسین نیکدار اصل


9. فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی

صفحه 165-188

علیرضا شعبانلو؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری