دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1389 
1. جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی

صفحه 1-22

محمد خاقانی؛ داود نجاتی؛ رضا جعفری