دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1389 
5. تمثیل در امثال فارسی و عربی

صفحه 109-136

منصوره زرکوب؛ زهرا عبداللهی


6. چین در منشور شعر فارسی

صفحه 137-160

شیرزاد طایفی؛ بوبین کوی؛ علیرضا پورشبانان


7. بررسی غربت انسان در اشعار مولانا

صفحه 161-188

عبدالرحیم عناقه؛ الهه کلاهدوز