دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1386 
3. ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران

صفحه 39-60

هادی یوسفی؛ محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ یحیی طالبیان