دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1386 

مقاله پژوهشی

1. تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار

صفحه 1-30

تقی پورنامداریان


3. فروغی و فردوسی

صفحه 47-66

محمدجعفر یاحقی؛ زهرا سیدی