دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1386 
5. نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری)

صفحه 79-97

سعید بزرگ بیگدلی؛ حیبت الله اکبری گندمانی؛ علیرضا محمدی کله سر