موضوعات = پیوند عرفان و فلسفه
تعداد مقالات: 1
1. درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-154

10.22108/jpll.2019.118276.1394

تقی پورنامداریان؛ شهرزاد شهدوست؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﮋاﺩ