موضوعات = معرفت شناسی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-86

10.22108/jpll.2018.106938.1145

هومان شاکری؛ علی محمد محمودی؛ حامد گلستان اصیل


2. اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی )

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-58

10.22108/jpll.2018.110704.1225

نعمت الله پناهی؛ محمد تقوی؛ محمود فتوحی رودمعجنی