نویسنده = رحیمی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-94

10.22108/jpll.2020.115467.1337

محمدنبی خیرآبادی؛ ابوالقاسم رحیمی؛ عباس محمدیان