نویسنده = پاکزاد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-138

10.22108/jpll.2019.111847.1253

زهرا پاکزاد؛ فاطمه کلاهچیان؛ محمّد ایرانی