نویسنده = ادیم، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 51-70

عبدالله ادیم؛ پروین گلی زاده؛ علی فیروزی