نویسنده = گرامی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. فرامتن‌های سلامان و ابسال

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-46

10.22108/jpll.2018.101678.1025

سیده مریم روضاتیان؛ نجمه گرامی