نویسنده = عظیی یانچشمه، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 19-58

الهه عظیی یانچشمه؛ محمود عابدی