نویسنده = طاهری، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 95-124

علی محمدی آسیابادی؛ معصومه طاهری


2. طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 141-162

علی محمدی آسیابادی؛ اسماعیل صادقی؛ معصومه طاهری