نویسنده = فتحی نجف ابادی، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 109-132

علیرضا نبی لو؛ هاجر فتحی نجف ابادی