نویسنده = فاروقی هندوالان، جلیل الله
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 93-108

جلیل الله فاروقی هندوالان