نویسنده = پرستگاری، انتصار
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-74

علی محمدی؛ انتصار پرستگاری