نویسنده = کنعانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 69-94

عصمت اسماعیلی؛ حمیدرضا شعیری؛ ابراهیم کنعانی


2. بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 115-136

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ ابراهیم کنعانی


3. سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 93-108

فیروز فاضلی؛ ابراهیم کنعانی