نویسنده = دلبری، حسن
تعداد مقالات: 2
2. بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 59-82

زهرا بهرامیان؛ حسن دلبری؛ مهیار علوی مقدم