نویسنده = رحمانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-128

10.22108/jpll.2017.83285.0

علی نوری؛ سید محسن حسینی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ محمد رحمانی