نویسنده = حمزئیان، عظیم
تعداد مقالات: 3
1. مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-42

10.22108/jpll.2020.116864.1365

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان


2. تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-44

10.22108/jpll.2017.83163.0

عظیم حمزئیان؛ قدرت ا... خیاطیان؛ سمیه خادمی


3. بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری

دوره 10، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 65-90

10.22108/jpll.2016.21081

عظیم حمزئیان؛ سمیه اسدی