نویسنده = بهنام فر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 133-156

10.22108/jpll.2019.107074.1149

مریم وفایی فرد؛ مهدی رحیمی؛ محمد بهنام فر؛ احمد خامسان