نویسنده = شوبکلایی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-112

مسعود روحانی؛ علی اکبر شوبکلایی