نویسنده = حاجی اسماعیلی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-98

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سید مهدی لطفی؛ سید خلیل کوهی


2. مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 53-76

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع؛ پیمان کمالوند