نویسنده = شعیری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 69-94

عصمت اسماعیلی؛ حمیدرضا شعیری؛ ابراهیم کنعانی