نویسنده = علیپور، پوران (صدیقه)
تعداد مقالات: 1
1. ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 131-154

پوران (صدیقه) علیپور