نویسنده = کریمی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس

دوره 9، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 25-50

محبوبه مباشری؛ طاهره کریمی