نویسنده = نبی لو، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 93-118

علیرضا نبی لو


2. تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 109-132

علیرضا نبی لو؛ هاجر فتحی نجف ابادی