نویسنده = رنجبر، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 143-166

ابراهیم رنجبر