نویسنده = خواجه گیر، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-88

10.22108/jpll.2018.100979.1014

علیرضا خواجه گیر؛ عبداله میرزاوند