نویسنده = محمدی آسیابادی، علی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 95-124

علی محمدی آسیابادی؛ معصومه طاهری


2. طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 141-162

علی محمدی آسیابادی؛ اسماعیل صادقی؛ معصومه طاهری


3. در نظربازی حافظ

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 109-136

علی محمدی آسیابادی


4. نظریه ساخت شکنی و ساخت شکنی داستان بشر پرهیزگار

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 191-216

علی محمدی آسیابادی