نویسنده = یوسف پور، محمدکاظم
تعداد مقالات: 2
1. زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 143-166

علیرضا محمدی کله سر؛ محمدکاظم یوسف پور؛ محمدعلی خزانه دارلو


2. ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 157-178

محمدکاظم یوسف پور؛ محسن بتلاب اکبرآبادی