بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تدین، مهدی [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • تدین، مهدی [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • تدین، مهدی [1] استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان،
 • ترابی، عاطفه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان،
 • تسنیمی، علی [1] استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
 • تقوی، محمد [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • تقوی، محمد [1] دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • تقوی، محمد [1] زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • تمدن، الهام [1] دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • توفیقی، حسن [1] دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی،دانشگاه حکیم سبزواریدانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

 • هراتیان، اکرم [1] مرّبی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • همتی، امیرحسین [1] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • همتیان، محبوبه [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
 • همت خواه، رضا [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

ی