«بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

10.22108/jpll.2020.116259.1350

چکیده

مقالۀ حاضر زوایای غنا و استغنا و نقش آن در تکامل سالک را بررسی می‌کند. منظور از استغنا در این مقاله، استغنای سالک از خلق و مقصود از غنا، توانگری مادی سالک است. نگارنده با رویکرد توصیفی- تحلیلی مبتنی بر متون منثور عرفانی تا قرن هفتم در پاسخ به این پرسش‌های بنیادی که بین استغنای عرفانی با غنای مادی چه ارتباطی وجود دارد، مشایخ دربارۀ التزام غنای مادی در مرحلۀ استغنای از خلق چه دیدگاه‌هایی دارند، دلایل موافقت یا مخالفت ایشان با این موضوع چیست و مکتب‌های عرفانی چقدر بر دیدگاه عرفا در این زمینه اثر گذاشته‌اند، می‌کوشد استدلال کند استغنای از خلق با مفهوم بی-نیازی‌‌جستن از ماسوی‌الله و اظهار نیاز به غنی مطلق، می‌تواند در دو حالت فقر و غنای مادی سالک محَقَق شود؛ ازاین‌رو با بررسی دیدگاه مشایخ دربارۀ ردّ یا تأیید غنای مادی در مرحلۀ استغنای از خلق و همچنین تبیین شروط و دلایل آنها، ادارک درستی از تعابیر استغنا و غنا و ارتباط آنها در متون و مکتب‌های عرفانی ارائه می‌دهد تا به درک صحیح‌تر این مقولۀ مهم عرفانی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Investigating the relation between Gena (Richness) and Esteghna (Independence) in the Mystical Prose Texts until the Seventh Century AH.”

نویسندگان [English]

  • fatemesadat taheri 1
  • Maryam Pakdel 2
2 M.A. student of Persian language and literature in Kashan University
چکیده [English]

This article studies the Gena (Richness), Esteghna (Independence) and their effect on the evolution of Salek. In this article, the purpose of Esteghna is human Esteghna and Ghena also means the worldly richness of the Salek. The author would respond to these fundamental questions with the descriptive-analytical approach based on mystical prose texts until the seventh century AH. : What is the relationship between worldly richness and mystical Esteghna, and what are the Mashayekh’s views about the Worldly richness in a phase of Esteghna, and what are reasons for their agreement or disagreement with it and how much mystical schools influence their view. It has been argued that the Esteghna can be realized in two moods of Faqr (poverty) and worldly Gena (richness). The author, to achieve this purpose, study the Mashayekh's views on the rejection or confirmation of worldly richness at the phase of Esteghna, as well as explains the conditions and reasons for them, and, so that the reader will understand the concepts of Gena and Esteghna in mystical texts better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esteghna (Independence)
  • Gena (richness)
  • Mashayekh
  • Mystical Prose Texts until the Seventh Century AH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 12 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1399