شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

شیراز. ساحلی شرقی. بلوار مولوی. پلاک 81

10.22108/jpll.2020.119403.1404

چکیده

قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی، مهم‌ترین سرودۀ فلسفی دیوان اوست. او در این چکامه برخی از بنیادی‌ترین اصول تفکر خویش را چونان یکی از حکیمان اسماعیلی، گاه به شکل پرسش و گاه اخبار، به نظم آورده‌است. اگرچه بر این قصیده شروحی نگاشته‌اند، هنوز می‌توان دربارۀ آن سخن گفت. روش شرح حاضر بر استناد به آثار منثور فلسفی خود حکیم استوار است. نخست ابیات و آنگاه شرح و تفسیر هر بیت در ذیل آن آورده‌‌شده. زبان ناصرخسرو در این چکامه خالی از لغزش نیست اما در کل مدخلی مناسب برای شناخت جهان-شناسی وی و دیگر حکیمان شیعی و اسماعیلی است. تاکید بر مفاهیمی چون وحدت محض و تفاوت آن با وحدت متکثر، جایگاه عقل اول و ربط آن با کلمۀ امر، ربط نفس و فلک و حرکت، تمسک به تمثیل عدد و واحد، پرسش از معنای عدم و هیچیز، پرسش از ماهیت و کنش آخشیجان و تاکید بر جایگاه امام زمان، از مهم‌ترین سخنان وی در این چکامه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of the First Ballade of Naser Khusrow Ghobadiany's Divan

نویسنده [English]

  • mehdi famoori
چکیده [English]

The first Ballade of the Nasser Khusrow Ghobadiany's Divan is the most important philosophical hymn of his Divan. He has outlined some of the most fundamental principles of his thinking as an Ismaili scholar, sometimes in the form of questions and sometimes news. Although it has been written about this poetry, we can still talk about it. The method described here is based on the philosophical prose works of Wise. First the verses and then the description of each line (bit) are given below.
Naser Khusrow's language is not free of mistake in this poem, but it is, on the whole, a good introduction to his geology and to other Shiite and Ismaili scholars. Emphasis on concepts such as pure unity and its difference with plural unity, the position of first wisdom (aql) and its relation to the word of matter, relevance of ghost (nafs) and celestial movement, appeal to the allegory of number and unit, question of the meaning of nothing and not-thing, question of the essence and action of elements And his emphasis on the status of contemporary leader (Imam Zaman) is one of the most important words of his speech in this written.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Didactic literature
  • Naser Khusrow
  • Divan
  • First Ballade
  • Explanation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1398