جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنه‌ماری شیمل بر مبنای آرای فردریش هایلر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شیراز

2 استاد زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز

10.22108/jpll.2020.115978.1344

چکیده

از پدیدارشناسی در پژوهش‌های مرتبط با امور قدسی (اعم از دین و عرفان) استفاده شده است. به تبعِ پدیدارشناسی فلسفی، مهم‌ترین ویژگی‌های پدیدارشناسی دین، توصیف در برابر تحلیل، شهود ذات، تعلیق و همدلی است. بُعد «همدلی» در پدیدارشناسی دین و عرفان، کاربردی بیش از پدیدارشناسی فلسفی دارد. پدیدارشناسی همدلی، توصیف پدیدارشناسانۀ موضوع، از نگاه شخصِ باورمند است. فردریش هایلر در پدیدارشناسی دینی عرفانی خود، با کنار گذاشتن پیش‌فرض‌ها، به عمق «تجربۀ دینی» نفوذ و در مواجۀ مستقیم، بی‌واسطه و همدلانه، آن را توصیف می‌کند. آنه‌ماری شیمل با تأثیر از دین‌پژوهی فردریش هایلر و با تأکید بر مؤلّفۀ همدلیِ پدیدارشناسی، خود را از پیش‌فرض‌های انحصارگرایانه رهانیده است تا عرفان و اسلام را دقیق‌تر درک کند. این تأثیرپذیری بیشتر بر الاهیات و عرفان تطبیقی، سیر از ظاهر به باطن دین، وحدت ادیان، نیایش و تأکید بر نمودهای بی‌واسطه و زنده استوار است. در پژوهش‌های آنه-ماری شیمل، به سبب بروز و ظهورِ آشکارترِ پدیدارها در آداب و رسوم اجتماعیِ عامۀ مسلمانان و پیروان تصوف، بر مؤلّفۀ عاطفه و همدلی بسیار تأکید شده که همین امر، گاه پژوهش‌های او را غیر مستند کرده است. از سوی دیگر، گاه پژوهش‌های شیمل به سبب بُعد توصیفی پدیدارها و برخوردار نبودن از مبانی علّیتی و تحلیلی و همچنین اتّکای آن بر دریافت‌های عاطفی شخصی پژوهنده، نمی‌تواند جهان‌شمول، اقناع‌کننده و بهره‌مند از تبیین علمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Empathy Phenomenology of Anne Marie Shimmel Based on Friedrich Heiler's Opinions

نویسندگان [English]

 • Amir Pourrastegar 1
 • Mohammad Yusof Nayyeri 2
1 Phd student of persian literature/ shiraz uiniversity
2 professor of persian literature /shiraz university
چکیده [English]

Phenomenology has been utilize in research related to holy affairs (including religion and mysticism). As a consequence of philosophical phenomenology, the most important features of the phenomenology of religion are description against the analysis, intuition of essence, suspension, avoidance of dogma and empathy. The dimension of "empathy" in the phenomenology of religion and mysticism are more applicable than philosophical phenomenology. Phenomenology of empathy is a phenomenological description of the subject from the perspective of the believer. Anne Marie Schimmel, by emphasizing the dimension of the understanding and sympathy of phenomenology, has rescued himself from the scientific presumptions and monopolistic theories with the influence of his professor Friedrich Hayler's religious studies, in order to better understand mysticism and Islam. This influence rests mostly on comparative theology and mysticism, and is apparently based on the essence of the religion of unity of religion, prayer, and emphasis on immediate and living manifestations. In Anne Marie Schimel's studies, the emphasis on affection and empathy has been strongly emphasized by the apparent emergence and evolution of phenomena in the social customs of Muslims and followers of Sufism. On the other hand, sometimes because of the descriptive dimension of phenomena and lack of causal and analytical foundations, as well as its reliance on the researcher's personal emotional perceptions, Shimmel's research cannot be universal, persuasive, and enjoy scientific explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Annemarie Schimmel
 • Phenomenology
 • Empethy
 • Religion and Mysticism
 • Friedrich Heiler
 • Islam
 • Molana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1398