کرامت، گره گاه تصوف و رمانس ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

10.22108/jpll.2020.119701.1411

چکیده

کرامات همواره به صوفیان باز شناخته میشود و برجسته ترین توانایی مشایخ صوفیه به شمار میآید . بحث کرامت از مباحث آغازین تصوف است و بخش عمده ای از آثار صوفیان به نقل کرامات اولیا اختصاص یافته است. مطابق قرآن، انبیا در برابر منکران، دست به انجام اعمالی فراتر از توان بشر می زدند تا تأییدی بر قول و فعلشان باشد. برخی صوفیان، کرامت را دال بر حقانیت ولایت خود می دانند. اما برخی نیز به انکار آن برخاسته اند و کرامت را موجب رکود در مسیر ترقی و کمال می دانند.
اما کرامت در رمانسهای ایرانی هم دیده میشود و از مصادیق تواناییهای قهرمان رمانس است.ریشه این اشتراک را باید در فرهنگِ برآمده از اسطوره جستجو کرد . در این پژوهش نگارنده می کوشد تا این مشترکات را با هم بسنجد و از این رهگذار، کرامت را خارج از داستانهای صوفیان واکاود و از دو رمانس ابومسلم نامه و حمزه نامه که رویکردی مذهبی دارند، کراماتی را که به قهرمان رمانس بازخوانده اند، مجزا کند و به این نتیجه برسد که «فرّ» یا همان نیروی معنوی که در اندیشه های ایران باستان مطرح بوده است، سرچشمه اندیشه کرامت تواند بود. اصل باور در تمام این داستانها، محوریت دارد. بر این اساس، رمانس، به ویژه رمانس مذهبی می کوشد تا عنصر مهم اعتقاد را در میان مردم عامه رواج دهد؛ یعنی همان هدفی را دنبال کند که تصوف اسلامی از بیان سرگذشت اولیا دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dignity,intersection of sufism and iranian romance

نویسنده [English]

  • Gholamali Izadi
Faculty of Eslamic a sad university, shoushtar , Iran
چکیده [English]

Abstract:
"Keramat" (dignity) is always renowned for the Sufis and is considered the most prominent ability of the Sufi elderly.Dignity topic is one of the beginning topics of Sufism and a major part of Sufism literature is narrating Dignity of Sufi elders. According to Quran, prophets done acts that are impossible for mankind in facing of opponents to be a certificate to their speech and acts. Some of Sufies, know Dignity as a reason to rightfulness of their leadership.But some other ones denied it and known it as a reason of dawnfall in the way to advancement and perfection.
However, Dignity is seen in Iranian romances and is an example of the capabilities of the hero of the romance. The root of it should be sought in the culture derived from myth.
In this research, author is going to analyze these commonalities together and according to it, explore the Dignity out of Sufian stories and separate Dignitys of story heroes from other in two romances that have religious attitude,Abumoslenameh and Hamzehnameh, and come to the result that "Far"(god chosen) that is spiritual power which said in ancient thoughts, is the source of Dignity thought.The belief in all these stories is central.According to this,romance, specially religious romance tries to propound the important element of belief; meaning that it will try to follow the purpose that Islamic mysticism got from telling elders story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dignity
  • god chosen
  • extraordinary
  • Sofi
  • romance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 25 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1398