شماره کامل مجله شماره 24 - دوفصلنامه بهار و تابستان 1392