تعداد مقالات: 318
151. الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-94

10.22108/jpll.2020.115467.1337

محمدنبی خیرآبادی؛ ابوالقاسم رحیمی؛ عباس محمدیان


152. دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 67-82

کاووس حسن لی؛ ابراهیم اکبری


153. تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-90

10.22108/jpll.2017.21598

محسن محمدی فشارکی؛ مریم شیرانی


154. نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 69-92

سید محمد خالدغفاری


157. تحوّل ساختی و معنایی «نفر»

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 75-90

عباسعلی وفائی


158. هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ

دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 75-94

محمود رضایی دشت ارژنه


160. نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 85-102

حسین حسن پور آلاشتی؛ رضا ستاری؛ مراد اسماعیلی


162. بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 91-124

بیژن ظهیری ناو؛ مریم علائی ایلخچی؛ سوران رجبی


163. اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 93-112

غلامرضا رحیمی؛ فرشته محمدزاده


164. بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 93-118

علیرضا نبی لو


165. بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری

دوره 10، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 65-90

10.22108/jpll.2016.21081

عظیم حمزئیان؛ سمیه اسدی


166. تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-88

10.22108/jpll.2018.100979.1014

علیرضا خواجه گیر؛ عبداله میرزاوند


167. رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 69-94

عصمت اسماعیلی؛ حمیدرضا شعیری؛ ابراهیم کنعانی


168. بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه

دوره 8، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 71-98

مهدی رضائی


170. تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-98

10.22108/jpll.2019.109026.1180

حسن توفیقی؛ مهیار علوی مقدم؛ علی تسنیمی؛ ابراهیم استاجی


172. طرز بابافغانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 75-102

محمد حکیم اذر


173. ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-94

10.22108/jpll.2017.82843.0

رقیه وهابی دریاکناری؛ محبوبه مباشری


174. بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 77-102

زرین واردی؛ حمیده نظری


175. بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن

دوره 7، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-104

مریم حسینی؛ الهام رستاد