دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22108/jpll.2019.113207.1283

مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ فاطمه کلاهچیان


2. «بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

10.22108/jpll.2020.116259.1350

فاطمه السادات طاهری؛ مریم پاکدل