دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22108/jpll.2019.113207.1283

مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ فاطمه کلاهچیان


2. مطالعۀ ساختار، موضوع و طرفین گفتگوی انتقادی در تذکرة الاولیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

10.22108/jpll.2020.113000.1277

ناصر جابری


3. «موی چینی» بیدل دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

10.22108/jpll.2020.121528.1453

کاووس حسن‌لی


4. جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22108/jpll.2020.121682.1455

مریم حسینی