دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22108/jpll.2019.113207.1283

مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ فاطمه کلاهچیان


2. سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظرات عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22108/jpll.2020.119488.1406

محمود فرخی؛ محبوبه ضیاخدادادیان


3. کرامت، گره گاه تصوف و رمانس ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22108/jpll.2020.119701.1411

غلامعلی ایزدی


4. جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنه‌ماری شیمل بر مبنای آرای فردریش هایلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/jpll.2020.115978.1344

امیر پوررستگار؛ محمدیوسف نیّری


5. شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/jpll.2020.119403.1404

مهدی فاموری