دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مشرب عرفانی اوحدی مراغه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

10.22108/jpll.2019.24026

علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان


2. همزیستی آواها در خوانشی از یک داستان مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22108/jpll.2019.82884.0

مریم رامین نیا