دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. از « سویةکاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22108/jpll.2020.122973.1482

فرزاد بالو


2. بررسی معناشناسی واژه زهد در آثار سنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22108/jpll.2020.119830.1414

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی


3. خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22108/jpll.2020.121353.1446

شرافت ناصری؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید صادق زمانی


4. مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22108/jpll.2020.123271.1488

مراد اسماعیلی؛ علی ربیع زاده؛ حسین محمدی