دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عرفا در تذکرۀالاولیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22108/jpll.2019.113207.1283

مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ فاطمه کلاهچیان


2. طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22108/jpll.2019.117180.1372

معصومه محمدی


3. بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22108/jpll.2019.114800.1318

عبدالله رادمرد؛ علی صادقی حسن آبادی