شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 40، بهار و تابستان 1398 
2. مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای

صفحه 39-64

10.22108/jpll.2019.24026

علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی