موضوعات = پیوند عرفان و فلسفه
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنه‌ماری شیمل بر مبنای آرای فردریش هایلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/jpll.2020.115978.1344

امیر پوررستگار؛ محمدیوسف نیّری