نویسنده = تقی پورنامداریان
تعداد مقالات: 7
1. درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-154

10.22108/jpll.2019.118276.1394

تقی پورنامداریان؛ شهرزاد شهدوست؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﮋاﺩ


4. اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-20

تقی پورنامداریان


5. معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران)

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-22

فاطمه اکبری؛ تقی پورنامداریان؛ علی اصغر شیرازی؛ حبیب الله آیت اللهی


6. خواب و رؤیا در اندیشه مولوی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-20

حسینعلی قبادی؛ تقی پورنامداریان؛ امبرتو چیکیتی؛ مهدیس معارفی


7. تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-30

تقی پورنامداریان