نویسنده = محمدیوسف نیّری
تعداد مقالات: 3
1. جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنه‌ماری شیمل بر مبنای آرای فردریش هایلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/jpll.2020.115978.1344

امیر پوررستگار؛ محمدیوسف نیّری


2. بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-18

10.22108/jpll.2017.83144.0

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


3. گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-34

زهراالسادات قریشی؛ فریده پورگیو؛ محمدیوسف نیری